Iona legt uit

Algemene Voorwaarden

  1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 Yoga met Iona biedt lessen aan ter versterking van geest, lichaam en ziel in een veilige en schone omgeving. Zoals bij elke lichaamsbeweging kunnen deze cursussen een behoorlijke inspanning zijn voor het lichaam. Indien yoga nieuw voor jou of voor jouw kind is of als jij of jouw kind een bepaalde gezondheidstoestand heeft, adviseert Yoga met Iona eerst met een arts te overleggen, voorafgaand aan deelname.

1.2 Yoga met Iona kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele risico’s, letsel of schade als gevolg van deelname.

1.3 Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docente overwegen jou of jouw kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening bij de docente. Dit gebeurt in goed overleg met jou.

1.4 Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat deelname aan de lessen niet mogelijk is. Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten/aandoeningen te melden bij de docente, voor aanvang van de les.

1.5 Een reguliere (kinder)yogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeskunde.

  1. Lidmaatschap en betaling

2.1 Geef tijdig aan, tenminste 2 weken van te voren, of jij of jouw kind niet meer aan de volgende serie lessen deelneemt.

2.2 Betaling vindt plaats voor aanvang van de te volgen les of lessenreeks. Dit kan door overmaking op het rekeningnummer van Yoga met Iona of contante betaling vooraf.

2.3 Wanneer je jouw betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docente zich het recht voor om jou de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

2.4 Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.

2.5 Lesgeld kan tussentijds worden gewijzigd, hiervan wordt je tijdig op de hoogte gesteld. Indien je het met deze verhoging niet eens bent dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. Je dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

  1. Feest- en vakantiedagen en annulering van lessen

3.1 In principe vervallen op feestdagen en tijdens basisschoolvakanties de lessen. Hiervan kan worden afgeweken.

3.2 De vakantiesluiting en/of studiedagen van Yoga met Iona worden aangegeven in een whatsapp, nieuwsbrief en/of op de website.

3.3 Bij ziekte/verhindering wordt het op prijs gesteld dit z.s.m vooraf per mail of whatsapp te melden bij Yoga met Iona.

  1. Akkoord Algemene voorwaarden

4.1 Deelname aan de les of lessenreeks betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.